Hitoktatás és a katolikus nevelés a Zsámbéki KSZJ IskolaközpontbanKatolikus intézmény vagyunk, a Gödöllői Premontrei Perjelség – egy katolikus szerzetesrend – az intézmény fenntartója.

Iskolánk a közfeladat ellátásáért, állami normatívából gazdálkodhat, valamint adományok, és alapítványi támogatások révén tudja önmagát fenntartani. Az iskolának, a vezetésben részt vevő katolikus lelki igazgató helyettese van, premontrei szerzetespap személyében a diákok lelki életének irányítására, a lelki programok szervezésére - együttműködve a hitoktatók munkaközösségével és minden osztályfőnök kollégával.

A katolikusság nem kizárólagosságot jelent – a szó jelentésének megfelelően. Nemcsak katolikus családok gyermekei felé nyitott intézményünk, de szükséges, hogy a gyermekeiket ránk bízó családok a keresztény, katolikus értékrendünkhöz igazodjanak elméletben és gyakorlatban is. Ne csak elfogadják ezt az értékrendet (passzív módon), hanem kifejezetten ezt akarják (aktív módon).

Az iskolai hitoktatás így első sorban katolikus hitoktatás, amely minden tanuló számára kötelező, heti két óra. Ezt a hitoktatást az Iskolaközpont órarendbe építetten biztosítja. Amennyiben a család egy keresztény, nem katolikus közösség aktív tagja, gyermeke (lelkipásztoruk írásbeli ajánlásával) részt vehet – amennyiben ezt a közösség biztosítani tudja – saját felekezeti hitoktatásban is. Amennyiben ezt a felekezeti közösség nem tudja a katolikus hittan órával párhuzamosan megoldani, akkor a gyermek a katolikus hittanórát kell, hogy látogassa, abból a többiekkel azonos értékelésben kell, hogy részesüljön. Tanórákon kívüli időben pedig saját felekezetének hitoktatásán vehet részt, az iskola vezetésével összhangban megállapított helyen és időben.

Szentségi katekézis (keresztségre, elsőáldozásra, bérmálkozásra való felkészítés) is folyik iskolánkban - tanórákon kívüli időben. Elsősorban arra törekszünk, hogy minden diákunk a saját plébániai közösségében részesüljön ezekben a szentségekben, de megfelelő indokokkal alátámasztottan lehetőséget adunk arra is, hogy a zsámbéki katolikus közösségben vegyék fel a szentségeket. Természetesen felkészítésüket mindkét esetben vállaljuk.

A hittan oktatással nemcsak tudásbeli ismereteket szeretnénk közölni diákjainkkal, hanem közösséggé szeretnénk formálni őket, olyan közösséggé, amely akár az érettségi után is erősíti, összetartja volt diákjainkat. HIT, TUDÁS, KÖZÖSSÉG – ez a három fontos pillére oktatásunknak, amely a teljes egészséges személyiség kiérlelődéséhez nélkülözhetetlen. Ehhez a tanulmányi kirándulások, iskolai szintű programok is hozzájárulnak, amelyek egy részén kötelező a részvétel, más része fakultatív.

Havonta közös iskolamisén, beosztás szerint 2-3 havonta évfolyammisén vesznek részt diákjaink énekes-, felolvasó-, és ministráns szolgálattal.

Fakultatív imádságos programokat ajánlunk fel napi rendszerességgel kápolnánkban.

Tudatos, hitvalló keresztényeket szeretnénk iskolánkban nevelni, akik a korszellemmel és tendenciákkal akár szembe helyezkedve is képesek hitük elvesztése nélkül élni az előttük álló évtizedekben.

Jézus gyarapodott bölcsességben, korban, és kedvességben Isten és az emberek előtt. Csak ennyit tudunk Jézus „rejtett” életéről, erről az emberségének kifejlődőse szempontjából igen fontos 30 évről, Lukács evangélista örökségéből. A csendes évek később válnak jelentőssé mindenki számára...

Hitoktatási szempontból speciális helyzetben vannak az énekes iskolai osztályok, az énekes iskolai tagozat, ahol katolikus liturgikus énekoktatás és zeneoktatás folyik. Az énekes iskolai tagozatra inkább katolikus családok gyermekeinek jelentkezését javasoljuk, hiszen itt sok katolikus templomhoz, ünnephez kötött tanulmány és liturgikus gyakorlat folyik. Az általános iskola felső tagozatán az egyik hittanóra kifejezetten katolikus liturgikus katekézis.

Csak azon szülők számára tűnik mindez furcsának, vagy jelent ez túl sok feladatot, akik nem vesznek részt közösségük liturgikus, szentségi életében. Nekik azonban lehetőségük van gyermekük révén megtalálni az utat Istenhez és az őt dicsérő közösséghez.

A laodiceai egyháznak szóló jövendölésben olvassuk: „Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.” (Jel 3, 15-16). Fontos figyelmeztetés ez: karakteres, határozott, szókimondó, de irgalmas, jóságos, érzékeny, vidám, önmagáért, és azokért, akik szeretik, felelősséggel tartozó embereket, Isten végtelen jóságát megtapasztaló keresztényeket szeretnénk nevelni.

Kérjük a szülőket, hogy akkor írassák iskolánkba gyermeküket, ha szintén ezt szeretnék. Ha pedig ezt az iskolát választották, minden erejükkel azon dolgozzanak, hogy közös munkánk gyümölcseként egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermekeiknek felnőtt korukban is örülhessenek.

Ezért imádkozzunk tanárok, szülők, gyerekek, hogy mennyei segítséget kapjunk vázolt céljainkhoz!

 

Zsámbék, 2017. nov. 23. Holnapy Dénes Márton o. praem. ig. h.